SERDAR ANLAŞ

İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Düzenlemeler: “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi” Yaklaşımı Ve Mevzuata Giren Yeni Bir Olgu “Risk Değerlendirmesi”

Toplam okunma sayısı: 618
01 Nis 2008
Yeni İş Kanunun 77, 78, 79, 80, 81 ve 82. maddelerine bağlı olarak yeni yönetmelikler Aralık 2003’ den bu yana yoğun olarak yayınlanmaktadır. (http://www.calisma.gov.tr)
Yayınlanan bu yönetmelikler Son Hükümler başlığı altında yer alan “İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı” başlığı altında hangi Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak TERCÜME edildiği kaydedilmektedir.
İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinin tümünde uygulanacak olan (mülga) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde 6. madde işvereni mesleki risklerin önlenmesi, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi, organizasyon yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması, değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması altında olacaktır yaklaşımı ile İş Sağlığı ve Güvenliğinde SİSTEM YAKLAŞIMINI öngörmektedir.
Artık her konuda aranması gereken bir uygulama maddesi yok “işveren işyerinde yapılan özellikleri dikkate alarak” çalışmalarını yürütecektir.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında risklerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, risklerle kaynağında mücadele edilmesi ve toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verecektir.
Risk değerlendirmesi, çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların, makine ve ekipmanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörlerin ve şartların değerlendirilmesi gerekir.
Tehlike: “insan yaralanması yada hastalığı, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi yada bunların bileşkesine neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynak” olarak tanımlanmaktadır. Tehlikenin bu boyutu ile risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmeli ve İŞ Sağlığı ve Güvenliğini sağlama konusunda önlemlere rasyonel bir temel oluşturulmalıdır. Böylece aynı malzeme ve ekipmanı kullanan farklı işletmelerin benzer tedbirleri alma zorunluluğu malzeme, iş ekipmanın ya da çalıştırdığı işçinin eğitim seviyesi ve sayısı nedeniyle oluşturacağı olası risklerin şiddeti ve sıklığının farklılıklar göstermesi ile farklılık gösterecektir.
İşverenin Risk Değerlendirmesini iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve önleme de, mevcut tedbirlerin yeterliliğini değerlendirmede, önceliklerin belirlenmesi ile alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermede bir araç olarak kullanmasını gerektirmektedir.
Böylece işverenler İş Sağlığı ve Güvenliği konularında verdikleri karar vermede gerçekçi bir yaklaşım sergileyeceklerdir.
Kalite çalışmaları içinde yer alan işletmelerimiz ve çalışanları için uzak olmayan evrensel kalite kavramları: SÜREKLİ İYİLEŞME, ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM, TOPLU KORUNMA ve RİSK DEĞERLENDİRME artık mevzuatımızda yer alan kavramlar
İşyerlerinde İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için:
İşe başlamadan önce
Çalışma yeri veya iş değişikliğinde
İş ekipmanlarının değişmesi durumunda
Yeni teknoloji uygulanması durumunda eğitimler gerçekleştirilmelidir.
Bu eğitimler gerektiğinde yenilenmelidir.
Bu çerçevede hazırlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 7 Nisan 2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İşyerlerinde vakit geçirilmeden seçimle Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi seçilmeli ve göreve başlamalıdır. İş Sağlığı ve güvenliği konusunda özel olarak eğitilmelidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerlerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak üzere devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman iş güvenliği uzmanlığı şartı aranmaksızın ataması yapılmalı ve çalışmalara başlaması sağlanmalıdır.
İşveren sağlık ve güvenlik konularında işçilerin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. İlk bakışta geleneksel çalışma ve iş anlayışımıza ters gelse de bu yükümlülüğün altında “işi en iyi o işi yapan bilir” felsefesinden hareketle çalışanı sağlık ve güvenlik konusundaki sorunlarının çözümüne ortak ederek işverenin yükünü azaltmakta sadece bedenen değil fikren de çalışanın katılımını zorunlu hale getirmektedir.
İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik eleman, işyeri hekimi ve sağlık birimi, iş sağlığı ve güvenliği kurulları gibi elli ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanması zorunlu yükümlülükler işçi sayısına bağlı olmaksızın işkazası sıklığı veya iş kazası ağırlık oranları gözönüne alınarak işverenlerce işyerlerinde uygulamaya dahil edilmelidir.
Bilinmelidir ki işyerlerinde iş kazalarını azaltmaya yönelik her türlü faaliyet “İŞ” verimliliğini arttırmaya ve sürekliliğini sağlamaya yönelik sonuçlar doğuracaktır.
Daha az iş kazası demek;
makine ve ekipmanın daha az arıza yapması,
makine ve ekipmanın olası arızaların önceden tespit edilmesini kolaylaştırıcı yöntemlerin geliştirilmesi,
çalışanın (iş kazası, hastalık, istirahat, ihmalkarlık) nedeni ile neden olacağı iş kayıplarının en aza indirilmesi gibi
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİ arttırıcı sonuçlara neden olacağı unutulmamalıdır.

Haber: Editör