SERDAR ANLAŞ

İş Kazası Ve Yapılması Gerekenler (İşveren Ve Çalışan Sorumlulukları)

Toplam okunma sayısı: 1877
01 Nis 2009
Bu iddialı bir yaklaşım değil; istatistikler bunu bize söylemekte. Tuzla’ da meydana gelen ölümcül iş kazaları nedeniyle gazetelerimizde yayınlanan bir sonucu kanaatimin kanıtı olarak sizlere sunuyorum.
Özellikle Avrupa devletleri ile ilgili kıyaslamaya dikkatinizi çekmek isterim.
İş kazalarını önleme İş güvenliğinin sağlanması yönünde çağdaş yaklaşım tehlikeyi önceden tahmin ederek, tedbirlerini almaya dayanmaktadır.
Olay veya iş kazası olmadan alınan tedbirlere ÖNLEYİCİ (proaktif) tedbirler, denir. Odaklanmamız gerek nokta burasıdır. Önleyici tedbirlerden daha önce söz etmiş idik. Daha geniş bir yazıyı önümüzdeki sayılara bırakarak konumuza dönelim.
Hangi olaylar iş kazası sayılacak?
5510 sayılı yasanın 13. maddesinde iş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak ifade edilmiştir.
Bir kazanın iş kazası sayılması için yukarıda sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda sigortalının bedence veya ruhça arızaya uğraması gerekmektedir.
İŞ KAZASINI BİLDİRME
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 13. Maddesine göre İŞ KAZASI işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren
başlar.
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.
Sıralayacak olursak;
İŞ KAZASINDA İŞVERENCE YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER
a- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar ( S.S.K sağlık tesislerine işyeri vizite kağıdı ile ulaştırılıncağı ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.
b- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince imzalanır.
c- Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal yazı ile bildirilir.
d- Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim Vizite kağıdı ile yapılır.)
e- Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunulur. (Bu bildirim iş Kazası Bildirim Formu ile yapılır.)
f- Kurum Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (iş ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu, risk değerlendirmeleri, makine ekipmanların bakım bilgileri, kontrol formları, çalışana verilen eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından yapılan denetleme sonuçları ve iş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanakların bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır.
g- İş kazası Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş ise savcılıkça istenilen belgeler bir dosya halinde bu makama gönderilir.
Tüm bunlar, kaza meydana geldikten, acılar yaşanmaya başladıktan sonraki süreçleri içermektedir.
Bilinmesi gereken şudur ki; İş Güvenliği öncelikle, tehlikeyi önceden tahmin ederek tedbirlerini almaya dayanmaktadır.
Olay veya kaza olmadan alınan ÖNLEYİCİ tedbirler kazadan önce, BEDEL ödenmeden alındığından, kaza sonrası alınan DÜZELTİCİ tedbirlerden maliyeti çok daha düşüktür.
Kaza olduktan sonra alınan DÜZELTİCİ tedbirlerin maliyetinin her zaman yüksek olduğunu unutmamamız gereklidir.
UNUTULMAMALIDIR Kİ, ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR.

Haber: Editör