SERDAR ANLAŞ

İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Düzenlemeler

Toplam okunma sayısı: 1338
01 Tem 2008
Değerli Yöneticiler,İnşaat sektörü; çalışan insan kalitesi, sektörün getirdiği zorluklar ve maliyet endişesi dolayısı ile her yıl kazalar sonucunda yüzlerce çalışanın öldüğü yada yaralandığı; işin ağırlığı nedeniylede bir o kadar çalışanın meslek hastalıkları sonucu işinden uzaklaşmak zorunda kaldığı bir sektördür.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde bir yılda gerçekleşen tüm iş kazalarının %10’ u, sürekli iş göremezliklerin % 25’ i ve ölümlü iş kazalarının % 34’ü inşaat işlerinde gerçekleşmektedir.
İnşaat sektörünün bir çok sektöre lokomotif olduğu da dikkate aldığımızda, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin büyük ölçüde önem kazandığını, fakat bu konuda elde edilen gelişmelerin henüz ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığını görmekteyiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2006 yılı boyunca sürdürdüğü İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inşaat sektörüne odaklı çalışmalardaki eksikliği gidermek konusunda önemli bir adım olarak görünmekteydi.
İstenilen sonuçlara ulaşıldı mı bilmiyoruz ama, en azından böyle bir kampanya özellikle inşaat sektöründe görev alan yöneticililerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda odaklanmaları gereken noktaları işaret etmesi yönünden önemli bir boşluğu doldurdu.
Bu makalelemizde 2006 yılında gerçekleşen bu Kampanyada yayınlanan dokümanlardan alıntıları sizlere sunacağım.
Kampanya ile ulaşılmak istenilen hedefler:
•İSG mevzuatı doğrultusunda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması,
•Uygun organizasyonun sağlanması,
•Uygun tesis, ekipman, alet ve makinaların temin edilmesi,
•İşyerinden kaynaklanan tehlikelerin en kısa sürede önlenmesi,
•Güvenlik ve sağlık açısından uygun malzeme ve ürünlerin kullanılması,
•Çalışanların, işyerlerinde maruz kalabilecekleri potansiyel güvenlik ve sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirilmesi, bu tehlikeleri önlemek ve bunlardan korunmak için gerekli eğitimleri almalarının sağlanması,
•Gerekli bilgi ve eğitimi alarak, işi güvenli ve yetkin bir şekilde yapacak kişilerin sektörde çalıştırılması,
•İşverenlerin, çalışanları için anlayabilecekleri düzeyde gerekli bilgi, talimatlar ve eğitimleri sağlamaları,
•Kişisel koruyucu ekipmanların ve koruyucu giysilerin erişilebilir olmasını ve doğru kullanılmasını sağlamak,
•Çalışanların hak ve görevlerini bilmelerini sağlamak,
•İşyerlerinde yangın, acil durum planları, ilkyardım gibi önlemlerin alınmasını sağlamak.
Elbette iyi bir çalışma öncelikle iyi planlamayla gerçekleşir. Kalite gurusu DEMING’ in adıyla anılan döngü; bizdeki yeri “İki ölç, bir biç” ile ifade edilen, planlamanın önemini vurgulamaktadır: Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al.
Sahada Çalışma Başlamadan Önce:
Sağlık ve güvenlik; inşaatın her aşaması (inşaat öncesi, sırası ve sonrası) için ayrı ayrı planlanmalıdır. Çalışanların karşılaşabileceği risklerin sahada çalışma başlamadan önce kontrol edilmesi daha ekonomik ve kolaydır. Örneğin;
•Makineler ve iş ekipmanlarının tedariki için bir satın alma politikasının belirlenmesi (az gürültülü ve az titreşimli aletlerin alınması)
•İhale şartnamelerine sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin de eklenmesi (en azından mevzuata uygunluğun sağlanması),
•Tehlikeli İş süreçlerinin zarar görebilecek kişi sayısını azaltacak şekilde planlanması.
•Kontrol faaliyetlerinin, sahada çalışma başlamadan önce yapılması (planlama, eğitim ve bakım faaliyetleri)
•İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımı ve etkin istişare için prosedürlerin hazırlanması
•Yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların eğitilmiş olmalarının, böylece kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik risk oluşturmaksızın işlerini yürütebilmelerinin sağlanması. (ilerde İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ konusuna ayrıca değineceğiz.)
Saha Yönetimi:
İşveren ve/veya proje sorumlusu çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için;
•Tüm çalışanları risklerden korumalı,
•Kaçınılmayan riskleri değerlendirmeli,
•Riskler ile kaynağında mücadele etmeli,
(Risk değerlendirmesi başlıklarıdır.)
•Toplu koruma önlemlerine öncelik vermeli,
•Başka alternatif olmadığı durumlarda Kişisel önlemler almalı,
(Kişisel koruyucu donanımları kullandırma son yön yöntem olmalıdır.)
•Acil durum prosedürleri oluşturmalı,
•Çalışanları mevcut riskler ve gerekli kontrol önlemleri hakkında bilgilendirmeli,
•Uygun eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır.
Yukarıda belirtilen yükümlülükler arasında yer alan “Risk Değerlendirmesi” konusu, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklerde hem bir kavram olarak hem de bir yükümlülük olarak sıkça değinilmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.
İnşaat Sektöründe Risk Değerlendirmesi” önümüzdeki sayının gündeminde yer alacaktır.
Hayırlı işler dileğiyle,

Haber: Editör