SERDAR ANLAŞ

İş Yerimizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Göre Tutmamız Gereken Kayıtlar

Toplam okunma sayısı: 1594
01 Eyl 2008
Değerli işverenler,Dergimizde iki sayıdır, bir takım iş güvenliği mevzuat gerekliliklerinden söz ettik. Bunların işyerinizde yapılabilmesi için uzmana ihtiyaç vardır.
Ancak temel bir takım gereklilikler var ki, bunlar için uzmana gerek yok. Nedir bunlar? işte bu yazımızda bunlara değineceğiz.Mevzuatımızda İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden işyerlerinde yapılması gerekenler nelerdir:
-Kontroller
-Düzenlenecek belgeler,
-Kayıtlar ve raporlar.
Araya bir hatırlatma girelim:
26.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren
5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun ile getirilen düzenlemeye göre:
01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacak.
İşverenlerimizin işe yeni giren veya halen çalışmakta olan işçilerine 01.01.2009 tarihine kadar mesleki eğitim vermeleri gerekiyor.
İşyerlerinde yapılması gerekli olan, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge sisteminin yerleştirilmesi ile mümkündür.
İş sağlığı ve güvenliği konusu, İşyerlerinin, maddi ve manevi yönüyle çok önemli bir konusudur. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi, çok gayret edilmesi gerekmektedir.
Ancak, İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hususu, normal şartlarda gündeme gelmemektedir. Ne zaman ki, bir kaza olur, bir veya birkaç kişi yaralanır veya ölür, o zaman gündeme gelir. Halbuki o zaman iş işten geçmiştir. Ölüyü defnetmekten, yaralıyı hastaneye göndermekten başka yapılabilecek çok şey yoktur.
Öyleyse, kaza olmadan, insan yaralanmadan veya ölmeden, iş sağlığı ve güvenliği konusunun hatırlanması, gerekli tedbirlerin alınması, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi, kontrol ve denetimlerin yapılması gerekmektedir.
İşyerlerimize yerleştirilecek kontrol ve bakım mekanizması ile, kontrol ve belge düzenlemelerin düzenli olarak yapılabilmesi sağlanmalıdır. Başka bir deyişle, bu tedbirlerin alınmasının, bakım ve denetimlerin yapılmasının, şahıslara bağlı olmaktan çıkarılarak, sistemin normal işleyişi içinde yapılan çalışmalar haline getirilmelidir.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin, bazı insanların gayretine bağlı kalmaması, iş güvenliğinin, kazalar meydana geldikçe hatırlanan bir konu olmaması için, işyerlerinde iyi bir kayıt sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir.
İlk bakışta kayıtla uğraşmak, bir çeşit bürokrasiyi artırmak gibi görülmektedir. Ancak, işyerlerinde ve özellikle orta büyüklükteki işyerlerinde işleri engellemeyecek seviyede bir bürokrasiye, kayıt sistemine ihtiyaç vardır.
İŞYERİNDE TUTULACAK KAYITLAR VE DÜZENLENECEK BELGELER
Çalışan Özlük Dosyası
İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 75)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun İşe Giriş Sağlık Raporu:
İşyerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak kimselerin, bünyelerinin yaptıkları işe uygun ve dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi, uygun ve dayanıklı olmayanların çalıştırılmaması, uygun ve dayanıklı olanların çalıştırılması için alınması gerekli bir rapordur.
İş Kanununun 79 ve 80. Maddeler ile Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği bu raporun alınmasını emretmektedir.
Bu raporu İşyeri Hekimi, İşçi Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın SSK Sağlık tesisleri ve hekimleri, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye doktorları tarafından verilir.
Raporun şekli ve hangi bilgilerin bulunacağı yönetmelikte belirlenmiştir.
Periyodik (Yıllık, altı aylık, v.s.) sağlık kontrolleri:
Ağır ve Tehlikeli İşlerde yapılan çalışmalarda, işe girişte alınan sağlık raporu ile yetinilmeyecek periyodik olarak belli sürelerde işçiler sağlık kontrolünden geçirilecek ve kontrol neticeleri raporlara işlenecektir.
18 yaşından büyük işçilerin periyodik sağlık kontrolü süresi normal şartlarda bir senedir. 18 yaşını doldurmamış çocuk işçiler için periyodik sağlık kontrol süresi 6 aydır.
Ayrıca, yapılan işe göre, periyodik sağlık kontrolü süreleri 6 ay, 3 ay veya daha az da olabilir.
Çalışma Süresinin Belgelenmesi
İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır.
(İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Madde 9)
Eğitimin Belgelenmesi
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.
(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 17)
Tozlu ortamlarda çalışanlar için göğüs radyografileri:
Tozlu yerlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs radyografileri alınacak, solunum ve dolaşım sistemi hastalığı görülenler ile cilt hastalığı görülenler, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar bu işlere alınmayacaktır.
Gürültülü yerde çalışanlar için kulak odiyogramları:
Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı bulunanlar, hipertansiyonlu olanlar bu işlere alınmayacaktır.
Gürültülü işlerde çalışanlar, gürültü şiddetine göre tayin edilecek belli periyotlarda duyma durumu ve derecesinin kontrol ettirilmesi gereklidir.
Tetanos aşısı:
Tetanos tehlikesi bulunan işlerde çalıştırılacak işçilere, antitetanik aşı yapılacaktır.
İşyeri Hekimi sözleşmesi, İşyeri Hekimi Sertifikası:
50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, SSK hizmetleri dışında kalan, ilk yardım, acil tedavi ve koruyucu hekimlik gibi görevleri yapmak üzere İşyeri Hekimi görevlendirilmesi gerekmektedir.
İşyeri Hekiminin çalışma süresi hesabında işçi sayısı esas alınır. İşyeri Hekimleri, İşyerindeki her işçiye ayda en az 15 dakika düşecek şekilde bir süre çalıştırılması gereklidir. Eğer İşyeri Hekimi poliklinik hizmetleri de görüyor ise, bu hizmetlerde geçen sürenin çalışma süresine ilave edilmesi (Çalışma süresinin artırılması) gereklidir.
Yıllık çalışma planı
Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunar.
Onaylanan plan işyerinde ilan edilir.
Ayrıca, bu plan çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir.
(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 8)
Devam Edeceğiz…

Haber: Editör